MEHMET ÇAKIR
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  10.SINIF DİL ANLADIM
  10.SINIF TARİH
  10.SINIF BİYOLOJİ
  10.SINIF FİZİK
  10. SINIF ÇOĞRAFYA
  10.SINIF EDEBİYAT
  10.SINIF MATEMATİK
  10.SINIF GEOMETRİ
  10.SINIF MİLLİ GÜVENLİK
  10.SINIF KİMYA
  10.SINIF İNGİLİZCE
  10.SINIF PSİKOLOJİ
10.SINIF FİZİK

                        MADDE VE ÖZELLİKLERİ


1)Kimyasal bir olay sırasında;
  1.Maddenin molekül yapısı değişir.
  2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur.
  3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)yalnız 1    B)yalnız 2    C)yalnız 3    D)1 ve 2    E)2 ve 3

2)Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur?
A)Sütten yoğurt eldesi
B)Bitkilerin özümleme ile aldıkları karbondioksit solunum ve yanma ile geri vermesi
C)Çiy oluşumu
D)Elmadan sirke eldesi
E)Yumurtanın haşlanması

3)Aşağıda oda koşullarında bulunan X,Y ve Z maddelerin fiziksel halleri verilmiştir?
      Fiziksel hal
   X:Sıvı-Gaz
   Y:Sıvı
   Z:Katı-Sıvı
Maddelerin sıvı fazda moleküller arası çekim kuvvetlerini karşılaştırınız?
A)Z>X>Y     B)Y>X>Z     C)Z>Y>X     D)X>Y>Z     E)X>Z>Y>

4)                    Kaynama noktası(ºC)               Dış basınç(P)
1.Saf su                      98                                           p1
2.Tuzlu  su                  95                                           p2
3.Saf su                     100                                          p3
Yukarıdaki sıvıların karşılarında kaynama noktaları verilmiştir.Buna göre bulundukları ortamların dış basınçları arasında ilişki hangisinde doğru verilmiştir?
A)p1>p2>p3
B)p2>p1>p3
C)p3>p2>p1
D)p3>p1>p2
E)p2>p3>p1

5)X,Y,Z katılarının özısıları (ısınma ısıları) arasındaki ilişki;Cx>Cy>Cz şeklindedir.
  Buna göre kütleleri (m) arasındaki ilişki için hangisi doğrudur?
A)mx>mz>my     B)mx>my>mz     C)mz>mx>my     D)mz>my>mx     E)my>mz>mx


6)Sıvı haldeki bir arı madde için sabit basınç ve sıcaklıkta çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1     B)1ve2     C)1ve3     D)2ve3     E)1,2ve3

7)Aşağıdaki olaylardan hangisinde maddenin düzensizliği artar?
  A)Suyun buz haline gelmesi
  B)Buharın yoğunlaşması
  C)Tuzun suda çözünmesi
  D)Erimiş yağın donması
  E)CO2 gazının suda çözünmesi

8)Aşağıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken çevresinden ısı alır?
  1.Kar yağması
  2.Kesilmiş bir karpuzun soğumasu
  3.Toprak testilerin suyu soğutması
  4.Karın erimesi
A)1ve2     B)1ve3     C)2ve3     D)1,2,3ve4     E)2,3,4

9)Oda koşullarında X,Y ve Z maddelerinin fiziksel durumları aşağıda verilmiştir:
   X maddesi   :katı-sıvı
   Y maddesi   :sıvı-gaz
   Z  maddesi   :sıvı
Buna göre X,Y ve Z maddelerinin kaynama noktalarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Y<X<Z     B)Z<Y<X     C)X<Y<Z     D)X<Z<Y     E)Y<Z<X

10)Madde        E.N(ºC)         K.N(ºC)
   X                 20                 110
   Y                -15                 60
   Z                  5                   80
Normal erime ve kaynama noktaları verilen X,Y,Z saf sıvılarından hangileri suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında her üç fiziksel halde bulunur?
A)Yalnız X     B)Yalnız Z     C)X ve Z     D)Y ve Z     E)X,Y ve Z

11)Eşit kütledeki X ve Y saf sıvıları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor.X’in sıcaklığı azalırken,Y’nin sıcaklığının sabit kaldığı gözleniyor.
Buna göre;
  1.Başlangıç sıcaklıkları tx>ty dir.
  2.X hal değişmiştir.
  3.Y ısı almıştır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1     B)Yalnız 2     C)Yalnız 3     D)1 ve 3     E)1,2 ve 3

12)Aşağıdakilerin hangisinde olayın oluşumu sırasında meydana gelen değişim yanlış verilmiştir?
                 Olay                               Değişim      .
A)Buzulların oluşumu                       Fiziksel
B)Petrolün oluşumu                         Kimyasal
C)Sütten tereyağı eldesi                   Kimyasal
D)Sarkıt ve dikitlerin oluşumu          Fiziksel
E)Mumun yanması                           Kimyasal

13)X,Y ve Z saf bir maddenin farklı fiziksel halleridir.
   -X in potansiyel enerjisi en azdır.
   -Y nin aynı koşullarda özkütlesi en küçüktür.
Buna göre maddenin katı,sıvı ve gaz halleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
       X           Y           Z    .
A)Katı       Sıvı       Gaz
B)Sıvı       Katı       Gaz
C)Katı       Gaz       Sıvı
D)Gaz       Sıvı       Katı
E)Gaz       Katı       Sıvı

14)Sabit basınç altında Isıtılan saf X sıvısının Sıcaklık-zaman grafiği Şekildeki gibidir.
Buna göre,saf X Sıvısı için,
   1.Dış basınç değişirse t1 değişir.
   2.X sıvısının kütlesi artırılıp ısıtıcı kaynağının gücü azaltılırsa t1 büyür.
   3.Isıcı kaynağının şiddeti azaltılırsa t1 değişmez,a büyür.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1      B)Yalnız 2      C)Yalnız 3      D)1 ve 2      E)1 ve 3

15)Madde ile ilgili olarak;
  1.Katı,sıvı ve gaz fazında bulunabilir.
  2.Kütlesi ve hacmi vardır.
  3.Atom,molekül veya iyonlardan oluşurlar.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1      B)Yalnız 3      C)1 ve 2      D)2 ve 3      E)1,2,3

16)Aşağıdaki verilen özelliklerden hangileri maddenin ortak özelliklerindendir?
   1.Hacim
   2.Öz ısı
   3.Öz Hacim
A)Yalnız 1      B)Yalnız 2      C)1 ve 2      D)1 ve 3      E)2 ve 3

17)Su olmadığı bilinen saf bir madde için;
   1.Katı iken enerjisi gaz haline göre azdır.
   2.Gaz halinde iken özkütlesi en küçüktür.
   3.Sıvı halde iken akışkanlığı en fazladır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1      B)1 ve 2      C)1 ve 3      D)2 ve 3      E)1,2 ve 3

18)X,Y ve Z sıvıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Madde      Sıcaklık(ºC)     Kütle(g)      Hacim(cm³)
   X                20                 30                  40
   Y                40                 30                  40
   Z                20                 60                   80
Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)X ve Z’nin özkütleleri farklıdır.
B)X,Y ve Z aynı maddelerdir.
C)X ve Z aynı, Y farklıdır.
D)X ve Z aynı, Y farklıdır.
E)Y’nin oda sıcaklığında özkütlesi 0,75 g/cm³ tür.

19)
-20 ºC’deki 200 gram buza 20 kkal ısı veriliyor.Sistemin son sıcaklığı ve maddenin fiziksel hali için aşağıdakilerden hangisi doru olur?(Cbuz=0,5 kal/g ºC,Lbuz =80kal/g, Csu=1 kal/g ºC)
A)0 ºC’de buz
B)0 ºC’de su
C)10 ºC’de su
D)0 ºC’de 40 g su,160 g buz
E)6 ºC’de su


 20) Özellik                           Katı         Sıvı        Gaz       
1.Kütle                                   -              +            -
2.Özkütle                              +              +           +
3.Genleşme kat sayısı          +              -            +
4.Esneklik kat sayısı             +              +            -
5.Öz ısı                                 +              +            -
Yukarıda,maddenin katı,sıvı ve gaz hali için ayırt edici olan özellikler (+) ile ve ayırt edici olmayan özellikler (-) ile gösterilmiştir.Çizelgedeki gösterimlerden hangileri doğrudur?
A)1 ve 2      B)1 ve 5     C)1,2 ve 4     D)2,3 ve 4     E)2,4 ve 5

 

Cecaplar:1-D 2-C 3-C 4-D 5-D 6-B 7-C 8-E 9-E 10-B 11-C 12-D 13-C 14-E 15-E 16-A 17-B 18-D 19-C 20-A

SÖZ  
  Sınavlar insaları test eder umarım hepimiz bu sınavlarda başarılı oluruz.  
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=